ZASADY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO GIMNAZJUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY
W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ UL. SŁOWACKIEGO 29

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 2004 Nr. 26, poz. 232 ze zmianami).
 2. Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nas dany rok szkolny.
 3. Statut Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy - Rozdział VII Uczniowie gimnazjum- Zasady przyjmowania uczniów.

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 1. Absolwenci szkół podstawowych będą przyjmowani do Gimnazjum nr 2:
  1. z urzędu – absolwenci szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
  2. spoza obwodu – na wniosek rodziców /prawnych opiekunów (gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami)
  3. Powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele – wychowawcy dokonają przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów
  4. Przyjęcie dziecka spoza obwodu na podstawie podania.

3.1.         w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów.

 1. KRYTERIA REKRUTACJI:
  1. średnia ocen nie jest niższa niż 3,6 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i ocenę zachowania nie niższą niż dobrą
  2. średnia ocen z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody oraz języka obcego - nie jest niższa niż 3,6 na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  3. uczniowie – laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  4. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej można składać do dyrektora Gimnazjum nr 2 w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie do końca lipca.
  5. Rozpatrzenie odwołania odbywa się w ostatnich dniach sierpnia.
 1. Składanie oryginałów dokumentów do Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku – Kamiennej (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów) odbywa się zgodnie z zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nas dany rok szkolny.